TÜZÜK

by admin

BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ  (Onay Tarihi 20 Ocak 2016)

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı : Bayburt Kültür ve Yardım Derneği’dir.
Derneğin Merkezi İstanbul’dur.
Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Mevcut Şubeleri; Bahçelievler, Bağcılar, Çorlu, Esenler ,Avcılar,Kapaklı,Tuzla ,Ataşehir şubeleridir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-  Bayburtlular arasında sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak, yöresel oyunların tanınması ve genç nesillere aktarılmasını sürdürmek, Bayburtluların tanışma ve kaynaşmalarını sağlayacak sosyal, sportif, kültürel faaliyetler düzenlemek, eğitimde başarılı olan öğrencilere burs vermek, barınacak yurtlar yapmak, diğer yapılabilecek hizmetler için gerektiğinde özel ve resmi  makamlar  nezdinde  temaslar kurarak, hemşehri ve dostlarıyla ilişkilerini pekiştirmek.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, bilgi şöleni, konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3-Üyeleri arasındaki ilişkilerin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli program vb. etkinlikler düzenlemek,

4-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek,

5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkuller satın alabilir,

6-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (Bayram, düğün, nişan, festival vb.) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak,

7-Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkânlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Vakıf kurmak,

11-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

16-Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,

17-Amacın gerçekleştirilmesi için Dernek Bünyesinde Gençlik kolları ve Kadın Kollarını kurmak gerek görüldüğü yerlerde Gençlik Kolları ve Kadın Kollarına temsilcilikler açmak,

18-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir,

19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

20-Bayburt iline bağlı İlçe, Belde ve Köy derneklerini, derneğe tüzel kişi olarak üye yaparak ortak faaliyetler yapmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış, Bayburt nüfusuna kayıtlı ve Nüfus kütüğünü başka illere alan Bayburtlular, gerçek kişiler ve tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı ve sözlü olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazılı veya sözlü olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Derneğin Şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezine kayıtlı olan üyelerin üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Bu yol seçilirse yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 4- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir;

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ve sözlü ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları

Madde 5- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu asil üyelerinden bir temsilci oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kişiler yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 6- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır;

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Dernek Organlar

Madde 7- Derneğin zorunlu organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kurulu,

Gençlik Kolları ve Kadın kolları (Yönetim Kurulunca atanır)

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, Şubelerde kayıtlı üye ve tüzel üyeliklerden, Şube Genel Kurullarında seçilen Delegelerden oluşur.  Genel merkeze kayıtlı üyeler ikamet yakınlıklarına göre Şube Genel Kurullarından iki ay önce, üye kayıtları mevcut şubelerin listelerine aktarılır. Şube genel kurullarında seçilmiş delegeler ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneğine tüzel üyeliği bulunan derneklerin mevcut başkanı veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş bir kişi başkan ve yönetim kurulları için oy kullanır.

Genel kurul

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağan Genel Kurul 2 yılda bir Kasım ayı içersin de, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin  listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirlenmiş olarak, bir gazete de ilanveya elektronik posta veya derneğin resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delege listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve listedeki isimlerinin karşılıklarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama veya Divan Başkanının açık oylama teklifine istinaden açık oy ile diğer konulardaki kararlar ise doğrudan açık olarak oylanır. Gizli oyla seçim yapılmış ise toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan, oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş bir kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Genel Başkan seçimi; Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır.Genel Başkan, genel kurulca yönetim kurulu üyelerinden ayrı olarak seçilir. Genel Başkanın teklifi veya oy pusulası ayrı olarak hazırlanıp oylanır. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri bir listede yer alarak açık oylama veya her iki oy pusulası tek zarf içerisine konularak gizli oylama ile seçilirler.

Kullanılan oyların bir fazlasını alan Genel Başkan, Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri olarak seçilir.

Genel Başkanın istifası veya başka sebeplerden dolayı görevinden ayrılması durumunda genel yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerek son genel kurulda delege olan kişilerle üç ay içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu yirmi (20) asıl ve on (10) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak; Başkan Vekili, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Muhasip ve Üyeleri belirler.

Yönetim kurulu toplantıları; Genel Sekreterin yazılı çağrısı halinde olağanüstü, olağan toplantılarını ise ayda bir kez yapar.

Toplantı tarihlerini yönetim kurulu ilk toplantısında belirler.

Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamalarda eşitlik varsa Genel Başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11- Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Gerek gördüğü zamanlarda Şube, Gençlik ve Kadın Kolları Yönetim kurulu toplantılarına katılmak,

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini,

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi,

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını,

Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini,

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını,

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini,

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesi,

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırmak,

Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapmak,

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Madde 12- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde  şube yönetim kurullarını görevden almak, Şubelere geçici başkan ve yönetim kurulu üyelerini atamak

 

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahlin de her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

13-Yıllık üye aidat tutarını belirler,

 

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanır.

 

 

 

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

 

Madde 13- Denetleme Kurulu, Genel kurulca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

 

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini denetler. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

 

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

 

 

Derneğin Şubeleri

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

 

Madde 14- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

 

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

 

Madde 15-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, Genel Merkez bilgisi dahlinde özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

 

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

 

Madde 16-Şubenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

 

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

 

Yönetim Kurulu,  yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulları kendi aralarında toplanarak; Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Muhasip ve Üyelerini belirler.

 

Şube yönetim kurulları yapacakları çalışmaları genel merkez yönetim kuruluna bir rapor halinde sunmakla mükelleftirler.

 

Denetim kurulu ise üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

 

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 

Madde 17- Şubeler, Olağan Genel Kurul toplantılarını, Genel Merkez Olağan Genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

Şube Olağan Genel Kurulları, 2 yılda bir Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubeler, Genel Merkez olağan genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olur.  Şubede kayıtlı üyelerin %25 i merkez yönetimi seçme için delege seçilir. Bir başka deyişle her dört (4) üye için bir (1) delege seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez genel kuruluna, en son şube genel kurullarında seçilen delegeler katılır. Şube Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

 

Madde 18- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

1-Üye aidatı: Üyelerin yıllık aidatları,  aidat miktarını belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

 

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 

8-Diğer gelirler.

 

 

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde 19-Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 de örneği bulunan) Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 te örneği bulunan) Gider Makbuzu düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14 te örneği bulunan) Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15 te örneği bulunan) Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

 

 

 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

 

Madde 20-  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

Derneğin İç Denetimi

 

Madde 21- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

 

Defter ve Kayıtlar

 

Madde 22-  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri (Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, İşletme Hesap Defteri) tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

 

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

 

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye İşlemleri

 

Madde 23-  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

 

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

 

 

Lokal ve Tesis Açma

 

Madde 24-  Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

 

 

Sandık Kurma

 

Madde 25- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

 

 

Hüküm Eksikliği

 

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.